select
select

01.

Trường Mầm non 1

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 140 học sinh

02.

Trường Mầm non 2

Chỉ tiêu: 5 lớp học | 180 học sinh

03.

Trường Mầm non 3

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 140 học sinh

04.

Trường Mầm non 4

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 145 học sinh

05.

Trường Mầm non 5

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 145 học sinh

06.

Trường Mầm non 6

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 110 học sinh

07.

Trường Mầm non 7

Chỉ tiêu: 7 lớp học | 260 học sinh

08.

Trường Mầm non 8

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 155 học sinh

09.

Trường Mầm non 9

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 160 học sinh

10.

Trường Mầm non 10

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 140 học sinh

11.

Trường Mầm non 11

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 152 học sinh

12.

Trường Mầm non 12

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 110 học sinh

13.

Trường Mầm non Anh Đào

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 145 học sinh

14.

Trường Mầm non Du Sinh

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 140 học sinh

15.

Trường Mầm non Hermann Gmeiner

Chỉ tiêu: 1 lớp học | 35 học sinh

16.

Trường Mầm non Hiển Linh

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 105 học sinh

17.

Trường Mầm non Mimosa

Chỉ tiêu: 1 lớp học | 35 học sinh

18.

Trường Mầm non Họa Mi

Chỉ tiêu: 1 lớp học | 30 học sinh

19.

Trường Mầm non Mai Anh

Chỉ tiêu: 2 lớp học | 70 học sinh

20.

Trường Mầm non Mê Linh

Chỉ tiêu: 2 lớp học | 70 học sinh

21.

Trường Mầm non Sao Mai

Chỉ tiêu: 1 lớp học | 35 học sinh

22.

Trường Mầm non Tà Nung

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 110 học sinh

23.

Trường Mầm non Thăng Long

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 140 học sinh

24.

Trường Mầm non Thanh Tâm

Chỉ tiêu: 2 lớp học | 70 học sinh

25.

Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 105 học sinh

26.

Trường Mầm non Thiện Ý

Chỉ tiêu: 1 lớp học | 20 học sinh

27.

Trường Mầm non Trạm Hành

Chỉ tiêu: 2 lớp học | 75 học sinh

28.

Trường Mầm non Tuổi Thơ

Chỉ tiêu: 2 lớp học | 70 học sinh

29.

Trường Mầm non Xuân Thọ

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 110 học sinh

30.

Trường Mầm non Xuân Trường

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 98 học sinh

31.

Trường Mầm non Thiên Ân

Chỉ tiêu: 2 lớp học | 60 học sinh

32.

Trường mầm non Thiên Hương

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 105 học sinh

33.

Trường mầm non THT

Chỉ tiêu: 5 lớp học | 84 học sinh