Danh sách các kỳ tuyển sinh
 Tuyển sinh vào mầm non năm học 2023 - 2024
Đợt tuyển sinh
Tuyển sinh vào mầm non năm học 2023 - 2024
Chưa mở
Ngày đăng ký 01/07/2023 - 20/07/2023
Ngày xét duyệt 20/07/2023 - 31/07/2023
 Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023 - 2024
Đợt tuyển sinh
Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023 - 2024
Chưa mở
Ngày đăng ký 01/07/2023 - 20/07/2023
Ngày xét duyệt 20/07/2023 - 31/07/2023