Danh sách các kỳ tuyển sinh
 Tuyển sinh vào mầm non năm học 2022 - 2023
Đợt tuyển sinh
Tuyển sinh vào mầm non năm học 2022 - 2023
Đã kết thúc
Ngày đăng ký 07/07/2022 - 19/07/2022
Ngày xét duyệt 20/07/2022 - 31/07/2022
 Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023
Đợt tuyển sinh
Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023
Đã kết thúc
Ngày đăng ký 07/07/2022 - 19/07/2022
Ngày xét duyệt 20/07/2022 - 31/07/2022